35800          м. Острог

вул.  Татарська  122а

Рівненська   область

тел.     (03654)  2-37-54

факс   (03654)  2-37-54

vpu28_ostrog@ukr.net

 

Оновлено 19.06.2020 10:13

Выпадающее меню  


Карантин


Дистанційне навчання


Навчально-практичний центр


Правила прийому (зі змінами)


Правила внутрішнього розпорядку


 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Прозорість та інформаційна відкритість

(Ст. 30 Закону України "Про освіту")

  Посадова інструкція майстра виробничого навчання


1.         Загальні положення

Призначається на посаду наказом директора навчального закладу.

 2.         Функції

Майстер виробничого навчання професійно-технічного та вищого професійного навчального закладу є головним організатором виробничого навчання учнів (слухачів), головною метою якого є забезпечення підготовки та перепідготовки, а також підвищення кваліфікації робітників (молодших спеціалістів), що володіли б глибокими професійними знаннями та майстерністю, сучасними економічними знаннями, здатних успішно оволодіти новою технікою та технологією, брати активну участь в суспільному житті трудового колективу. Майстер виробничого навчання є прикладом високої професійної майстерності, дотримання дисципліни, моральних та етичних норм, загальнолюдської моралі.

3.         Службові обов 'язки

Майстер виробничого навчання зобов'язаний:

-        формувати в учнів (слухачів) професійні знання, навички та вміння, що передбачені кваліфікаційною характеристикою та програмою виробничого навчання:

-        навчати учнів (слухачів) раціональних прийомів та способів виконання робіт, обслуговування та експлуатації обладнання, передовим формам організації праці, ощадливому витрачанню матеріальних та енергетичних ресурсів:

-        забезпечувати високу якість виготовлення учнями (слухачами) продукції, виконання ними норм часу та виробітку, плану виробничого навчання, дотримання технологічної дисципліни та вимог охорони праці, вимог стандартів, належний контроль та прийомку готової продукції:

-        вести встановлену документацію з тонування, обліку та звітності майстра виробничого навчання, своєчасно виконувати матеріально-технічну та методичну підготовку до уроків, підбір навчально-виробничих робіт та замовлень, виготовлення еталонних зразків характерних робіт (виробів). Братії активну участь в методичній роботі, що проводиться в закладі;

-        спільно з працівниками підприємств-замовників кваліфікованих робітників забезпечувати виконання Положення про виробничу практику учнів (слухачів). підбирати робітничі місця, що відповідають навчальним програмам та вимогам правил і норм з охорони праці, брати участь в підготовці й оформленні договорів з підприємствами на проходження учнями (слухачами) виробничого навчання і практики;

-        забезпечувати у відповідності з наказом підприємства-замовника своєчасну розстановку учнів (слухачів) на відповідні робочі місця для самостійної роботи з урахуванням результатів поетапної атестації, включення їх в склад кращих виробничих бригад та ланок під керівництвом досвідчених наставників: організовувати виробниче навчання (перенавчання) та практику учнів (слухачів), залучати висококваліфікованих робітників та фахівців до проведення інструктажу, знайомити їх з програмою та графіком переміщення учнів (слухачів) по робочих місцях:

-        не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

-        відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» № 563 від 01.08.01 розробляти і переглядати (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях тощо;

-        контролювати дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяти виконання робіт., що не передбачені умовами договору:

-        проводити інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу:

-        проводити або контролювати проведення викладачем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, слухачів з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий);

-        брати участь у розробці окремого розділу з охорони праці колективного договору;

-        залучати всіх учнів до суспільно-виробничого життя трудових колективів, сприяти досягненню встановленого рівня кваліфікації з професії та адаптації учнів (слухачів) в умовах виробництва:

-        здійснювати контроль за перерахуванням підприємствами грошових сум за роботи, що виконані учнями (слухачами) в процесі виробничого навчання та практику (згідно договору), своєчасною сплатою учням (слухачам) в закладі встановлених винагород, а також  оплатою безпосередньо на виробництві за перевиконання норм виробітку та виплатою премій учням (слухачам), що проходять виробничу практику у складі робітничих бригад (згідно чинного законодавства та договорів з підприємствами -замовниками:

-        спільно з класним керівником брати активну участь в комплектації навчальних груп, збереженні контингенту учнів (слухачів):

-        проводити розподіл випускників згідно договорів з підприємствами-замовниками кваліфікованих робітничих кадрів, їх працевлаштування та закріплення на підприємствах, урочистому посвяченні випускників в робітники;

-        розвивати у учнів (слухачів) потяг до технічної творчості, раціоналізаторської та винахідницької діяльності, як основі професійної майстерності:

-        готувати учнів (слухачів) до поетапної атестації, конкурсів на кращого по професії, випускних кваліфікаційних екзаменів та брати участь у їх проведенні, широко використовувати в навчальному процесі науково-методичні рекомендації, передовий педагогічний та виробничий досвід:

-        постійно підвищувати особистий професійний рівень:

-        періодично відвідувати заняття з теоретичного навчання учнів (слухачів) груп, в яких він проводить уроки виробничого навчання, спільно з викладачами розробляти заходи з втілення міжпредметних зв'язків, взаємозв'язку теоретичного та виробничого навчання;

-        надавати допомогу класному керівнику, керівнику фізвиховання та військовому керівнику  (викладачу ДПЮ) в роботі зі зміцнення дисципліни та порядку, дотриманню учнями (слухачами) Правил внутрішнього розпорядку в закладі та трудового розпорядку на підприємстві, фізичному розвитку учнів (слухачів), підготовці юнаків до служби в лавах Збройних Сил України, брати участь у визначенні оцінок учням (слухачам) з поведінки:

-        тримати у відповідності до технічних вимог та умов експлуатації навчально-виробниче обладнання майстерні, інструменти, пристосування та оснащення в дієздатному стані, забезпечувати їх збереження та своєчасну підготовку до занять, надавати керівництву закладу пропозиції з реконструкції, модернізації та заміни навчально-виробничого обладнання, інвентарю та брати активну участь в реалізації прийнятих пропозицій:

-        брати участь в профорієнтаційній роботі серед молоді та незайнятого населення з метою пропагування обов'язкової професійної освіти.

 4. Права

Майстер виробничого навчання має право:

-        брати участь в розробці, обговоренні та реалізації планів економічного та соціального розвитку навчального закладу, виходячи з завдань подальшого вдосконалення, підготовки кваліфікованих, робітничих кадрів (молодших спеціалістів) для народного господарства, раціонального використання навчально-виробничої бази майстерень та їх розвитку:

-        обговорювати на педагогічній раді, в усіх формах методичної роботи, зібраннях, нарадах і конференціях питання навчання та виховання учнів (слухачів), вносити пропозиції з поліпшення якості підготовки учнів (слухачів), їх виробничого навчання, вдосконаленню навчально-виробничої та методичної роботи, раціональної організації праці керівництву училища, до керівних органів профтехосвіти та інших організацій:

-      зупиняти роботу учнів (слухачів) в майстернях закладу, на виробництві та при виконанні суспільно-корисної праці у випадку зіпсованості обладнання, інструментів, інших порушень охорони праці, а також невідповідності умов вимогам навчальних програм. Про прийняте рішення негайно повідомляти керівництво закладу та підприємства (організації, об'єднання, фірми тощо):

-        атестуватись на вищий розряд (категорію, клас) згідно загального графіка атестації педпрацівників закладу та позачергово згідно Положення про атестацію:

-        вимагати у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170 (z 0667-96) зареєстрованим в Мін'юсті України 18.11.96 за № 667/1692.

 5.         Відповідальність

Майстер в/н несе персональну відповідальність за:

-        організацію, зміст та якість виробничого навчання учнів (слухачів) у відповідності до вимог навчальних планів і програм:

-        розвиток у учнів (слухачів) вмінь творчо застосовувати отримані знання:

-        дотримання учнями (слухачами) правил та норм з охорони праці на закріпленій за ними ділянці роботи;

-        виховання у учнів (слухачів) свідомого ставлення до навчання, любові до обраної професії, поваги до праці та людей праці:

-        організацію навчального процесу за прогресивними технологіями:

-        виконання відповідних робіт та виробництво товарної продукції:

-        проведення виробничого навчання та практики учнів (слухачів) за розкладом занять:

-        своєчасне працевлаштування та закріплення випускників на підприємствах-замовниках робітничих кадрів:

-        безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

 6.         Взаємовідносини

Майстер виробничого навчання веде навчальну роботу під безпосереднім керівництвом старшого майстра та разом з ним вирішує питання виробничого навчання, підвищення продуктивності праці учнів (слухачів) та якості продукції, яка виробляється. Спільно з класним керівником, закріпленим за навчальною групою, іншими працівниками та суспільними організаціями закладу, органами учнівського самоврядування, батьками учнів та трудовими колективами підприємств майстер виробничого навчання бере участь у вихованні учнів (слухачів) як у процесі навчання, так і в позаурочний час.

7.         Майстер в/н повинен знати:

-        свої посадові обов'язки, діюче законодавство про працю та професійно-технічну освіту в Україні, державні законодавчі акти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, Правила внутрішнього розпорядку в навчальному закладі:

-        характеристику, будову та принцип дії обладнання та технологічної оснастки за профілем:

-        передові методи та форми професійного навчання.

8.         Кваліфікаційні вимоги:

вища або середньо-технічна освіта та робітнича кваліфікація (за профілем), як мінімум, на розряд (клас, категорію) вища встановленої випускника закладу з відповідної професії. Майстер з водіння транспортних засобів повинен також мати трирічний стаж роботи на відповідних категоріях транспортних засобів та свідоцтво про проходження підготовки за методикою навчання водінню за встановленими програмами. Майстер, що не має педагогічної освіти, повинен пройти підготовку на курсах підвищення кваліфікації та здати залік з основ педагогіки, психології та методики виробничого навчання, а також охорони праці.

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Професійно-технічна освіта України Управління освіти і науки рівненської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Рівненської області

Український центр оцінювання якості освіти  

Острозька міська рада Острозька районна рада Ostrog Media Portal

 

Выпадающее меню


ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище" 2010-2020